Ngày 09 tháng 12 năm 2022


Phương châm hoạt động của Epower



 Phương châm kinh doanh

-         Lợi ích của khách hàng là then chốt
-         Chất lượng công trình là trọng tâm
-         Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
-         Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ
-         Kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng, nhân viên và cộng đồng xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty
-         Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi phát triển bản thân và trao đổi thông tin để cùng tiến bộ.
-         Công nghệ tiên tiến và quản trị thông tin có khoa học là cơ sở để tăng tốc và duy trì sức mạnh
-         Đội ngũ nhân viên luôn có tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính chuyên nghiệp và sáng tạo là cơ sở thành công của công ty.


 

Giới thiệu

Tầm nhìn và Sứ mệnh của Epower

Các dự án gần đây