Ngày 28 tháng 02 năm 2024

Cung cấp dịch vụ dự toán

Cung cấp dịch vụ dự toán
 
Epower tính dự toán, khai toán tất cả các hạng mục để hoàn thiện báo giá gửi khách hàng. Dich vụ cung cấp
dự toán của Epower luôn đảm bảo các chỉ tiêu sau:

 
1. Tính giá nhanh, đúng, phù hợp với yêu cầu khách hàng.
 
2. Các phương pháp tính toán phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
 
3. Dự toán đảm bảo sát với giá thực tế.